KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
DLA PACJENTÓW

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

„UROVITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ulica Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem 0000074609, o kapitale zakładowym 2.398.500,00 złotych, NIP 634-24-57-154, REGON 277696403, dalej zwana „Administrator

Cele przetwarzania

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, marketing bezpośredni usług własnych Administratora, prowadzenie rozliczeń finansowych i ewentualne dochodzenie roszczeń, obsługa reklamacyjna i skargowa, archiwizacja, statystyka,

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny, Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku pacjentów przyjmowanych w trybie komercyjnym, Pani/Pana zgoda, uzasadniony interes Administratora

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, podmioty upoważnione przez Panią/Pana; podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej;

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Pacjentów:

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „UROVITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ulica Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem 0000074609, o kapitale zakładowym 2.398.500,00 złotych, NIP 634-24-57-154, REGON 277696403, dalej zwana „Administratorem”.

 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

– przez e-mail: sekretariat@urovita.pl

– telefonicznie: 32/ 11 14 200

– faxem: 32/ 11 14 203

 

Dane przedstawiciela Administratora:

– imię i nazwisko: Lesław Polański– funkcja Wiceprezes Zarządu

– e-mail: leslaw.polanski@urovita.pl

– telefon: 32 11 14 200

 

 1. Inspektor ochrony danych

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów, z dopiskiem: Lesław Polanski – Inspektor Ochrony Danych.

– przez e-mail: leslaw.polanski@urovita.pl

– telefonicznie: 32/11 14 200.

– faxem: 32/ 11 14 203

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 1. Móc udzielać Pani/Panu świadczeń zdrowotnych – Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych – udzielania na Pani/Pana rzecz świadczeń opieki zdrowotnej tj. prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO. Do celów tych w szczególności należy: profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidulanej zgody Pacjenta.
 2. Dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności leczniczej/gospodarczej;
 3. Obsługiwać składane reklamacje w zakresie świadczonych usług oraz odpowiadać na złożone skargi, jeżeli takie zostaną złożone;
 4. Archiwizować Pani/Pana dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. Móc zapewnić Pani/Panu bezpieczeństwo, osób i mienia, nadzorować stan zdrowia pacjenta stosując monitoring wizyjny zgodnie z jego regulaminem;
 6. Stosować, za Pani/Pana zgodą, bezpośredni marketing usług własnych Administratora;

 

Podanie przez Pana/Panią jako pacjenta danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. Przepisy prawain.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych oraz art. 9 ust. 2 lit h)  RODO ; ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych obowiązującą w zakresie oznaczonym w art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku; oraz przepisy dotyczące działalności leczniczej m.in.: art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w przypadku pacjentów przyjmowanych w trybie komercyjnym (prywatnie);
 3. uzasadniony interes Administratora – w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią). Mamy uzasadniony interes w tym, aby dokonywać czynności określonych w ww. podpunktach pkt. 3, także w zakresie prowadzenia bezpośredniego marketingu usług własnych Administratora, dochodzenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie placówki prowadzonej przez Administratora;
 4. Pani/Pana zgoda – przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach niż ww. wskazane np. w celach marketingowych następuje na podstawie świadomej, dobrowolnej i jednoznacznej Pani/Pana zgody.

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Administrator, jego upoważnieni pracownicy i współpracownicy w niezbędnym zakresie,
 2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego; informujemy, że aktualny wykaz podwykonawców dostępny jest w sekretariacie Administratora w jego siedzibie;
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 5. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO lub/i prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO;
 6. upoważnione przez Pani/Pana osoby i podmioty.

 

 

 1. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Administrator będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Administrator będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Tobie informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy skontaktować się z Administratorem lub z jego inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Wobec okoliczności, iż dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta – informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone.

 

Administrator nie wykorzystuje Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.[1]

 

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Administrator kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub e-mail Administratora.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

[1] Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.